ผู้ประกอบธุรกิจและบุคลากรในตลาดทุน


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล วันที่อัพเดทล่าสุด
1 จำนวนผู้ประกอบธุรกิจ จำแนกตามประเภทการประกอบธุรกิจ 2022-09-09
2 จำนวนบุคลากรที่ปฎิบัติหน้าที่ จำแนกตามบริษัท 2022-09-09
3 จำนวนบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่ปฎิบัติหน้าที่ 2022-09-09
4 ผู้ประกอบธุรกิจและบุคลากรในตลาดทุน : จำนวนผู้ประกอบธุรกิจและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ จำแนกตามประเภทการประกอบธุรกิจ 2022-09-09

ผู้ประกอบธุรกิจและบุคลากรในตลาดทุน


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล งวดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจทรัสต์ และธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ไตรมาส1/2566

2 การอนุญาตให้เริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทรัสต์ และสินทรัพย์ดิจิทัล

ไตรมาส1/2566

3 จำนวนบริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจแบ่งตามประเภทบริษัท

2565

4 จำนวนผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทรัสต์ และสินทรัพย์ดิจิทัล

ไตรมาส1/2566

5 การให้ความเห็นชอบผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ

ไตรมาส1/2566

6 จำนวนบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับความเห็นชอบ/ปฏิบัติหน้าที่

2565


ผู้ประกอบธุรกิจและบุคลากรในตลาดทุน


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล ลิงค์ วันที่อัพเดทล่าสุด
1 Open API : License Check 2023-06-09