กองทุนส่วนบุคคล


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล วันที่อัพเดทล่าสุด
1 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ กองทุนส่วนบุคคล 2022-09-09
2 มูลค่าการลงทุน จำแนกตามประเภทหลักทรัพย์ ของกองทุนรวมส่วนบุคคล 2022-09-09

กองทุนส่วนบุคคล


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล งวดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 จำนวนกองทุนส่วนบุคคล และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จำแนกรายบริษัทจัดการ

2566

งวดข้อมูลอื่น ๆ
2 เงินลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล จำแนกตามประเภทสินทรัพย์

ไตรมาส1/2566


ไม่พบข้อมูล