ผู้ถือครองตราสารหนี้


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล วันที่อัพเดทล่าสุด
1 มูลค่าคงค้างตราสารหนี้ จำแนกตามกลุ่มนักลงทุน 2022-09-09
2 ตารางแสดงจำนวนและมูลค่า จำแนกตามกลุ่มนักลงทุน และอันดับความน่าเชื่อถือ 2022-09-09
3 จำนวนรายและมูลค่า จำแนกตามประเภทการถือครอง 2022-09-09
4 จำนวนรายและมูลค่า จำแนกตามอายุ 2022-09-09

ผู้ถือครองตราสารหนี้


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล งวดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 มูลค่าและจำนวน จำแนกตามประเภทการถือครองตราสารหนี้

เมษายน/2566

2 มูลค่าและจำนวนผู้ลงทุน จำแนกตามช่วงอายุผู้ถือครองตราสารหนี้

เมษายน/2566

3 มูลค่าและจำนวนผู้ลงทุน จำแนกตามประเภทผู้ถือครองตราสารหนี้

เมษายน/2566


ไม่พบข้อมูล