กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)

1,421,986.12

จำนวนกองทุน (กอง)

359

จำนวนนายจ้าง (ราย)

22,821

จำนวนสมาชิก (คน)

2,905,980


มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (พันล้านบาท)
การลงทุนของกองทุน จำแนกตามประเภทสินทรัพย์

ลำดับที่ ชื่อรายงาน งวดแบบรายงาน ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 เงินลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำแนกตามประเภทสินทรัพย์ (ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2560)

ไตรมาส3/2566

2 จำนวนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำแนกตามขนาดกองทุน

ไตรมาส3/2566

3 จำนวนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำแนกตามจำนวนสมาชิก

ไตรมาส3/2566

4 จำนวนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จำนวนสมาชิก และจำนวนนายจ้าง

ไตรมาส3/2566

5 จำนวนและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำแนกตามบริษัทจัดการ

ไตรมาส3/2566


ThaiPVD<br>กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เว็บไซต์ ThaiPVD

ThaiPVD
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

PVD Factsheet<br>ข้อมูลเกี่ยวกับกองสำรองเลี้ยงชีพ

Open API : PVD Factsheet

PVD Factsheet
ข้อมูลเกี่ยวกับกองสำรองเลี้ยงชีพ