กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)

1,429,780.81

จำนวนกองทุน (กอง)

355

จำนวนนายจ้าง (ราย)

23,164

จำนวนสมาชิก (คน)

2,920,058


มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (พันล้านบาท)
การลงทุนของกองทุน จำแนกตามประเภทสินทรัพย์

ลำดับที่ ชื่อรายงาน งวดแบบรายงาน ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 เงินลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำแนกตามประเภทสินทรัพย์ (ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2560)

ไตรมาส1/2567

2 จำนวนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำแนกตามขนาดกองทุน

ไตรมาส1/2567

3 จำนวนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำแนกตามจำนวนสมาชิก

ไตรมาส1/2567

4 จำนวนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จำนวนสมาชิก และจำนวนนายจ้าง

ไตรมาส1/2567

5 จำนวนและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำแนกตามบริษัทจัดการ

ไตรมาส1/2567


ThaiPVD<br>กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เว็บไซต์ ThaiPVD

ThaiPVD
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

PVD Factsheet<br>ข้อมูลเกี่ยวกับกองสำรองเลี้ยงชีพ

Open API : PVD Factsheet

PVD Factsheet
ข้อมูลเกี่ยวกับกองสำรองเลี้ยงชีพ