กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)

1,382,624.87

จำนวนกองทุน (กอง)

362

จำนวนนายจ้าง (ราย)

21,845

จำนวนสมาชิก (คน)

2,867,429


มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (พันล้านบาท)
การลงทุนของกองทุน จำแนกตามประเภทสินทรัพย์

ลำดับที่ ชื่อรายงาน งวดแบบรายงาน ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 เงินลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำแนกตามประเภทสินทรัพย์ (ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2560)

ไตรมาส4/2565

2 จำนวนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำแนกตามขนาดกองทุน

ไตรมาส4/2565

3 จำนวนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำแนกตามจำนวนสมาชิก

ไตรมาส4/2565

4 จำนวนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จำนวนสมาชิก และจำนวนนายจ้าง

ไตรมาส4/2565

5 จำนวนและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำแนกตามบริษัทจัดการ

ไตรมาส4/2565


ThaiPVD<br>กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เว็บไซต์ ThaiPVD

ThaiPVD
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ