กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)

9,488.02

จำนวนกองทุน (กอง)

2

จำนวนนายจ้าง (ราย)

2

จำนวนสมาชิก (คน)

250


มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (พันล้านบาท)
การลงทุนของกองทุน จำแนกตามประเภทสินทรัพย์

ลำดับที่ ชื่อรายงาน งวดแบบรายงาน ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 เงินลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำแนกตามประเภทสินทรัพย์ (ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2560)

ไตรมาส1/2565

2 จำนวนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำแนกตามขนาดกองทุน

ไตรมาส1/2565

3 จำนวนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำแนกตามจำนวนสมาชิก

ไตรมาส1/2565

4 จำนวนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จำนวนสมาชิก และจำนวนนายจ้าง

ไตรมาส1/2565

5 จำนวนและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำแนกตามบริษัทจัดการ

ไตรมาส1/2565


ThaiPVD<br>กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เว็บไซต์ ThaiPVD

ThaiPVD
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ