กองทุนรวม


YTD จำนวน IPO กองทุนรวม (กอง)

214

YTD มูลค่า IPO กองทุนรวม (ล้านบาท)

602,510.03


มูลค่า IPO จำแนกตามนโยบาย
มูลค่า IPO จำแนกตาม บลจ.

ลำดับที่ ชื่อรายงาน งวดแบบรายงาน ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 รายละเอียดกองทุนรวมเพื่อการออม(SSF), กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF), กองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) ที่จดทะเบียนกับสำนักงาน จำแนกรายกองทุน

2567-05-08

2 รายละเอียดกองทุนรวมที่จดทะเบียนกับสำนักงาน จำแนกรายกองทุน

มีนาคม/2567


Fund Factsheet<br>ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

Open API : Fund Factsheet

Fund Factsheet
ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน