กองทุนรวม


YTD จำนวน IPO กองทุนรวม (กอง)

432

YTD มูลค่า IPO กองทุนรวม (ล้านบาท)

606,288.60


มูลค่า IPO จำแนกตามนโยบาย
มูลค่า IPO จำแนกตาม บลจ.

ลำดับที่ ชื่อรายงาน งวดแบบรายงาน ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 รายละเอียดกองทุนรวมเพื่อการออม(SSF), กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF), กองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) ที่จดทะเบียนกับสำนักงาน จำแนกรายกองทุน

2566-01-08

2 รายละเอียดกองทุนรวมที่จดทะเบียนกับสำนักงาน จำแนกรายกองทุน

ตุลาคม/2565


Fund Factsheet<br>ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

Open API : Fund Factsheet

Fund Factsheet
ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน