การนำข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์

ข้อมูลการถือครองหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ณ สิ้นปี ของผู้ลงทุนบุคคลระหว่างปี 2556 - 2563

บทบาทของประชากรกลุ่ม Generation ต่าง ๆ ที่มีต่อการลงทุนในกองทุนรวม

The application of factor investing in mutual fund business

The application of factor investing in mutual fund business

การเข้าใจบทบาทและพฤติกรรมของผู้ลงทุนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดแนวทางการส่งเสริมความรู้ทางการเงินและการลงทุนให้กับผู้ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางการขยายฐานผู้ลงทุนในอนาคต ฝ่ายวิจัย ก.ล.ต. จึงได้ศึกษาพฤติกรรมการลงทุนผ่านกองทุนรวม โดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

ก.ล.ต. ใช้ Big Data เจาะจงพฤติกรรมการลงทุนกองทุนรวมของผู้ลงทุนแต่ละ generation ต่อยอดพัฒนาตลาดทุนไทย

ผลงานดังกล่าวถือเป็นลิขสิทธิ์/ทรัพย์สิน ของผู้สร้างสรรค์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เป็นเพียงผู้มีสิทธิเผยแพร่ผลงานดังกล่าวเท่านั้น หากท่านประสงค์จะนำผลงานดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้ ทำซ้ำ ปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไข ส่งต่อ เผยแพร่ หรือกระทำในลักษณะใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า โปรดขออนุญาตจากผู้สร้างสรรค์ หรือติดต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม