ผู้ลงทุน


จำนวนบัญชีผู้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

158,212


จำนวนบัญชีที่มีการซื้อขาย จำแนกตามประเภทนักลงทุน
มูลค่าการซื้อขายและมูลค่าการซื้อสุทธิ จำแนกตามประเภทผู้ซื้อขาย
มูลค่าซื้อขายสะสม จำแนกตามประเภทสินทรัพย์ดิจิทัล

ลำดับที่ ชื่อรายงาน งวดแบบรายงาน ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 จำนวนบัญชีที่มีการซื้อขาย แยกตามประเภทผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

ไตรมาส2/2566

2 มูลค่าการซื้อขายและมูลค่าการซือสุทธิ แยกตามประเภทผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

ไตรมาส2/2566

3 มูลค่าซื้อขายสะสม แยกตามประเภทสินทรัพย์ดิจิทัล

ไตรมาส2/2566