ตราสารหนี้


มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท)

5,934,952.01

จำนวน Issuer ตามมูลค่าคงค้าง

424

YTD Issuance (ระยะยาว ขายในประเทศ) (ล้านบาท)

378,893.07


Issuance จำแนกตามอายุตราสาร
Issuance ตราสารระยะยาว จำแนกตามประเภทการเสนอขาย
Issuance จำแนกตาม rating
Maturity รายไตรมาส จำแนกตาม rating
สัดส่วนมูลค่าคงค้างจำแนกตามผู้ลงทุน

ลำดับที่ ชื่อรายงาน งวดแบบรายงาน ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 จำนวนบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้ภาคเอกชน และมูลค่าการเสนอขาย จำแนกตามประเภทธุรกิจ

ไตรมาส1/2567

2 จำนวนบริษัทเอกชนที่เสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น และมูลค่าการเสนอขาย จำแนกตามประเภทธุรกิจ

ไตรมาส1/2567

3 จำนวนบริษัทเอกชนที่เสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น และมูลค่าการเสนอขาย จำแนกตามประเภทธุรกิจ (สิ้นสุดปี 2563)

-

4 มูลค่าการเสนอขายตราสารหนี้ จำแนกตามประเภทผู้ลงทุน

ไตรมาส1/2567

5 มูลค่าการเสนอขายตราสารหนี้ จำแนกตามประเภทผู้ลงทุน (สิ้นสุดปี 2563)

-

6 มูลค่าการเสนอขายตราสารหนี้ จำแนกตามลักษณะการเสนอขาย

ไตรมาส1/2567

7 มูลค่าการเสนอขายตราสารหนี้ จำแนกตามลักษณะการเสนอขาย (สิ้นสุดปี 2563)

-

8 มูลค่าการเสนอขายตราสารหนี้ภาคเอกชน จำแนกตามประเภทตราสาร

ไตรมาส1/2567

9 มูลค่าการเสนอขายตราสารหนี้ภาคเอกชน จำแนกตามประเภทตราสาร (สิ้นสุดปี 2563)

-


ThaiBMA<br>สมาคมตราสารหนี้ไทย

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)

ThaiBMA
สมาคมตราสารหนี้ไทย

Bond<br>ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้

Open API : Bond

Bond
ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้