ตราสารหนี้


มูลค่าคงต้าง (ล้านบาท)

5,688,776.23

จำนวน Issuer ตามมูลค่าคงต้าง

413

YTD Issuance (ระยะยาว ขายในประเทศ) (ล้านบาท)

1,310,563.54


Issuance จำแนกตามอายุตราสาร
Issuance ตราสารระยะยาว จำแนกตามประเภทการเสนอขาย
Issuance จำแนกตาม rating
Maturity รายไตรมาส จำแนกตาม rating
สัดส่วนมูลค่าคงค้างจำแนกตามผู้ลงทุน

ลำดับที่ ชื่อรายงาน งวดแบบรายงาน ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 การเสนอขายตราสารหนี้ให้ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (รายหลักทรัพย์)

2565

งวดข้อมูลอื่น ๆ
2 จำนวนบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้ภาคเอกชน และมูลค่าการเสนอขาย จำแนกตามประเภทธุรกิจ

ไตรมาส3/2565

3 จำนวนบริษัทเอกชนที่เสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น และมูลค่าการเสนอขาย จำแนกตามประเภทธุรกิจ

ไตรมาส3/2565

4 จำนวนบริษัทเอกชนที่เสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น และมูลค่าการเสนอขาย จำแนกตามประเภทธุรกิจ (สิ้นสุดปี 2563)

-

5 มูลค่าการเสนอขายตราสารหนี้ จำแนกตามประเภทผู้ลงทุน

ไตรมาส3/2565

6 มูลค่าการเสนอขายตราสารหนี้ จำแนกตามประเภทผู้ลงทุน (สิ้นสุดปี 2563)

-

7 มูลค่าการเสนอขายตราสารหนี้ จำแนกตามลักษณะการเสนอขาย

ไตรมาส3/2565

8 มูลค่าการเสนอขายตราสารหนี้ จำแนกตามลักษณะการเสนอขาย (สิ้นสุดปี 2563)

-

9 มูลค่าการเสนอขายตราสารหนี้ภาคเอกชน จำแนกตามประเภทตราสาร

ไตรมาส3/2565

10 มูลค่าการเสนอขายตราสารหนี้ภาคเอกชน จำแนกตามประเภทตราสาร (สิ้นสุดปี 2563)

-


ThaiBMA<br>สมาคมตราสารหนี้ไทย

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)

ThaiBMA
สมาคมตราสารหนี้ไทย

Bond<br>ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้

Open API : Bond

Bond
ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้