ผู้ลงทุน


จำนวนผู้ถือครองตราสารหนี้ (แบบไม่นับซ้ำ)

202,061

จำนวนบัญชีผู้ถือครองตราสารหนี้

966,952


มูลค่าคงค้างตราสารหนี้ จำแนกตามประเภทนักลงทุน
ตารางแสดงจำนวนและมูลค่า จำแนกตามกลุ่มนักลงทุนและอันดับความน่าเชื่อถือ
จำนวนรายและมูลค่า จำแนกตามประเภทการถือครอง
จำนวนรายและมูลค่า จำแนกตามอายุ

ลำดับที่ ชื่อรายงาน งวดแบบรายงาน ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 มูลค่าและจำนวน จำแนกตามประเภทการถือครองตราสารหนี้

กรกฎาคม/2566

2 มูลค่าและจำนวนผู้ลงทุน จำแนกตามช่วงอายุผู้ถือครองตราสารหนี้

กรกฎาคม/2566

3 มูลค่าและจำนวนผู้ลงทุน จำแนกตามประเภทผู้ถือครองตราสารหนี้

กรกฎาคม/2566