ผู้ลงทุน


จำนวนผู้ถือครองตราสารหนี้ (แบบไม่นับซ้ำ)

1

จำนวนบัญชีผู้ถือครองตราสารหนี้


มูลค่าคงค้างตราสารหนี้ จำแนกตามประเภทนักลงทุน
ตารางแสดงจำนวนและมูลค่า จำแนกตามกลุ่มนักลงทุนและอันดับความน่าเชื่อถือ
จำนวนรายและมูลค่า จำแนกตามประเภทการถือครอง
จำนวนรายและมูลค่า จำแนกตามอายุ

ลำดับที่ ชื่อรายงาน งวดแบบรายงาน ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 มูลค่าและจำนวน จำแนกตามประเภทการถือครองตราสารหนี้

มกราคม/2567

2 มูลค่าและจำนวนผู้ลงทุน จำแนกตามช่วงอายุผู้ถือครองตราสารหนี้

มกราคม/2567

3 มูลค่าและจำนวนผู้ลงทุน จำแนกตามประเภทผู้ถือครองตราสารหนี้

มกราคม/2567