ผู้ลงทุน


จำนวนผู้ถือครองตราสารหนี้ (แบบไม่นับซ้ำ)

137,636

จำนวนบัญชีผู้ถือครองตราสารหนี้

620,559


มูลค่าคงค้างตราสารหนี้ จำแนกตามประเภทนักลงทุน
ตารางแสดงจำนวนและมูลค่า จำแนกตามกลุ่มนักลงทุนและอันดับความน่าเชื่อถือ
จำนวนรายและมูลค่า จำแนกตามประเภทการถือครอง
จำนวนรายและมูลค่า จำแนกตามอายุ

ลำดับที่ ชื่อรายงาน งวดแบบรายงาน ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 มูลค่าและจำนวน จำแนกตามประเภทการถือครอง

มิถุนายน/2565

2 มูลค่าและจำนวนผู้ลงทุน จำแนกตามช่วงอายุ

มิถุนายน/2565

3 มูลค่าและจำนวนผู้ลงทุน จำแนกตามประเภทนักลงทุน

มิถุนายน/2565