กองทุนอื่น


จำนวนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ณ สิ้นไตรมาส (กอง)

1

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ณ สิ้นไตรมาส (ล้านบาท)

357,396.86

จำนวนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ณ ครึ่งปี

1

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ณ ครึ่งปี (ล้านบาท)

140,017.88

จำนวนกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ณ สิ้นไตรมาส (กอง)

1

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ณ สิ้นไตรมาส (ล้านบาท)

242,172.20


จำนวนและมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
จำนวนและมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
จำนวนและมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ลำดับที่ ชื่อรายงาน งวดแบบรายงาน ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 รายละเอียดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนกับสำนักงาน จำแนกรายกองทุน

มีนาคม/2567

2 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จำแนกรายกองทรัสต์

ไตรมาส1/2567

3 รายละเอียดกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนกับสำนักงาน จำแนกรายกองทุน

ไตรมาส1/2567