กองทุนอื่น


จำนวนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ณ สิ้นไตรมาส (กอง)

1

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ณ สิ้นไตรมาส (ล้านบาท)

386,719.19

จำนวนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ณ ครึ่งปี

1

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ณ ครึ่งปี (ล้านบาท)

142,195.67

จำนวนกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ณ สิ้นไตรมาส (กอง)

1

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ณ สิ้นไตรมาส (ล้านบาท)

230,929.47


จำนวนและมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
จำนวนและมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
จำนวนและมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ลำดับที่ ชื่อรายงาน งวดแบบรายงาน ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 รายละเอียดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนกับสำนักงาน จำแนกรายกองทุน

ตุลาคม/2565

2 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จำแนกรายกองทุน

มิถุนายน/2565

งวดข้อมูลอื่น ๆ
3 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จำแนกรายกองทรัสต์

ไตรมาส3/2565

4 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน จำแนกรายกองทุน

ไตรมาส3/2565

งวดข้อมูลอื่น ๆ
5 รายละเอียดกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนกับสำนักงาน จำแนกรายกองทุน

ไตรมาส3/2565