ผู้ประกอบธุรกิจและบุคลากรในตลาดทุน


จำนวนผู้ประกอบธุรกิจ

145


จำนวนผู้ประกอบธุรกิจ จำแนกตามประเภทการประกอบธุรกิจ
จำนวนบุคลากรที่ปฎิบัติหน้าที่ จำแนกตามบริษัท
จำนวนบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่ปฎิบัติหน้าที่

ลำดับที่ ชื่อรายงาน งวดแบบรายงาน ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจทรัสต์ และธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ไตรมาส3/2566

2 การอนุญาตให้เริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทรัสต์ และสินทรัพย์ดิจิทัล

ไตรมาส3/2566

3 จำนวนบริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจแบ่งตามประเภทบริษัท

2565

4 จำนวนผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทรัสต์ และสินทรัพย์ดิจิทัล

ไตรมาส3/2566

5 การให้ความเห็นชอบผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ

ไตรมาส3/2566

6 จำนวนบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับความเห็นชอบ/ปฏิบัติหน้าที่

2565


สืบค้นบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต/ขึ้นทะเบียน

บุคคลที่ได้รับใบอนุญาต/ขึ้นทะเบียน

สืบค้นบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต/ขึ้นทะเบียน

ผู้ประกอบธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ประกอบธุรกิจแบ่งตามประเภทบริษัท

ผู้ประกอบธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ผู้ประกอบธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ประกอบธุรกิจแบ่งตามประเภทบริษัท

ผู้ประกอบธุรกิจและบุคลากรที่เกี่ยวกับบริษัทจัดการ ได้แก่กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผู้จัดการกอง ผู้รับฝากทรัพย์สิน เป็นต้น

ผู้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุน

ผู้ประกอบธุรกิจและบุคลากรที่เกี่ยวกับบริษัทจัดการ ได้แก่กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผู้จัดการกอง ผู้รับฝากทรัพย์สิน เป็นต้น

ผู้ประกอบธุรกิจ<UL><LI> Exchange, Broker, Dealer,Advisory Service, Fund Management</LI></UL><BR> ผู้ประกอบวิชาชีพ<UL><LI>ICO Portal, ผู้สอบบัญชี</LI></UL>

ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ผู้ประกอบธุรกิจ

  • Exchange, Broker, Dealer,Advisory Service, Fund Management

ผู้ประกอบวิชาชีพ
  • ICO Portal, ผู้สอบบัญชี

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือและธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวม

ธุรกิจการจัดอันดับ

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือและธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวม

รายชื่อบริษัทผู้แทนผูถือหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

รายชื่อบริษัทผู้แทนผูถือหุ้นกู้

<UL><LI>ทรัสตีของทรัสต์ที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน</LI><LI>ทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์</LI><LI>ทรัสตีของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน</LI><LI>ศูกุกทรัสตี??</LI></UL>

ทรัสตี

  • ทรัสตีของทรัสต์ที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
  • ทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
  • ทรัสตีของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน
  • ศูกุกทรัสตี??

License Check
<br>ข้อมูลนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต/บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ

Open API : License Check

License Check
ข้อมูลนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต/บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ