กองทุนส่วนบุคคล


จำนวนกองทุนส่วนบุคคล (กอง)

92,709

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิกองทุนส่วนบุคคล (ล้านบาท)

2,512,480.83

จำนวนบริษัทที่จัดการกองทุนส่วนบุคคล

49

มูลค่าการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ของกองทุนส่วนบุคคล (ล้านบาท)

292,716.67


มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนบุคคล
มูลค่าการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล จำแนกตามประเภทหลักทรัพย์

ลำดับที่ ชื่อรายงาน งวดแบบรายงาน ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 จำนวนกองทุนส่วนบุคคล และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จำแนกรายบริษัทจัดการ

2567

งวดข้อมูลอื่น ๆ
2 เงินลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล จำแนกตามประเภทสินทรัพย์

ไตรมาส1/2567