กองทุนส่วนบุคคล


จำนวนกองทุนส่วนบุคคล (กอง)

85,035

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิกองทุนส่วนบุคคล (ล้านบาท)

1,980,911.23

จำนวนบริษัทที่จัดการกองทุนส่วนบุคคล

47

มูลค่าการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ของกองทุนส่วนบุคคล (ล้านบาท)

200,035.25


มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนบุคคล
มูลค่าการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล จำแนกตามประเภทหลักทรัพย์

ลำดับที่ ชื่อรายงาน งวดแบบรายงาน ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 จำนวนกองทุนส่วนบุคคล และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จำแนกรายบริษัทจัดการ

2565

งวดข้อมูลอื่น ๆ
2 เงินลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล จำแนกตามประเภทสินทรัพย์

ไตรมาส3/2565