บริษัทหลักทรัพย์


จำนวนบริษัทหลักทรัพย์

51

จำนวนตัวแทนสัญญาซื้้อขายล่วงหน้า

4

จำนวนบัญชีลูกค้า

5,619,244

จำนวนลูกค้าที่มีการซื้อขาย

714,764

ผู้แนะนำการลงทุนสังกัด บล. และตัวแทนสัญญาฯ

14,140

ผู้วางแผนการลงทุนสังกัด บล. และตัวแทนสัญญาฯ

998

นักวิเคราะห์การลงทุนสังกัด บล. และตัวแทนสัญญาฯ

508


มูลค่าการซื้อขายแยกประเภทนักลงทุนเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์และหลักประกัน

ลำดับที่ ชื่อรายงาน งวดแบบรายงาน ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 ภาพรวมรายได้ ค่าใช้จ่ายของบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายไตรมาส (ข้อมูลจากงบการเงินก่อนการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี) (ข้อมูลตั้งแต่ปี 2560 - 2562)

ไตรมาส4/2562

2 ภาพรวมรายได้ ค่าใช้จ่ายของบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายไตรมาส (ข้อมูลจากงบการเงินก่อนการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี) (ข้อมูลตั้งแต่ปี 2563)

ไตรมาส3/2566

3 ภาพรวมรายได้ ค่าใช้จ่ายของบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายไตรมาส (ข้อมูลจากงบการเงินก่อนการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี) (สิ้นสุด ปี 2559)

ไตรมาส4/2559

4 ภาพรวมสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายไตรมาส (ข้อมูลจากงบการเงินก่อนการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี) (ข้อมูลตั้งแต่ปี 2560 - 2562)

ไตรมาส4/2562

5 ภาพรวมสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายไตรมาส (ข้อมูลจากงบการเงินก่อนการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี) (ข้อมูลตั้งแต่ปี 2563)

ไตรมาส3/2566

6 ภาพรวมสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายไตรมาส (ข้อมูลจากงบการเงินก่อนการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี) (สิ้นสุด ปี 2559)

ไตรมาส4/2559

7 มูลค่าเงินให้กู้ยืมคงค้างในบัญชี margin

ไตรมาส3/2566

8 สัดส่วนธุรกรรม Net settlement

ไตรมาส3/2566


ผู้ประกอบธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ประกอบธุรกิจแบ่งตามประเภทบริษัท

ผู้ประกอบธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ผู้ประกอบธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ประกอบธุรกิจแบ่งตามประเภทบริษัท

สถิติตลาดทุน : ข้อมูลชุดนี้เปิดเผยเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยสำนักงานรวบรวมจากแหล่งข้อมูลซึ่งจัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยังไม่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชี จึงอาจมีข้อมูลที่แตกต่างจากชุดที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้วที่บริษัทจะมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานมิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความสมบูรณ์ ความถูกต้องครบถ้วน ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด