สินทรัพย์ดิจิทัล


ส่วนแบ่งทางการตลาด (ล้านบาท)

64,121.50

บัญชีซื้อขายทั้งหมด และบัญชีซื้อขายที่ active

229,310


มูลค่าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล จำแนกตามประเภทสินทรัพย์
มูลค่าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล จำแนกตามประเภทนักลงทุน
จำนวนเหรียญที่มีการซื้อขาย และ มูลค่าการซื้อขาย จำแนกตามผู้ประกอบธุรกิจ
จำนวนบัญชีที่มีการซื้อขาย จำแนกตามประเภทนักลงทุน

ลำดับที่ ชื่อรายงาน งวดแบบรายงาน ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 ภาพรวมมูลค่าซื้อขายและธุรกรรม จำแนกตามประเภทผู้ลงทุน

พฤศจิกายน/2565

งวดข้อมูลอื่น ๆ
2 ภาพรวมมูลค่าซื้อขายและธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล จำแนกตามผู้ประกอบธุรกิจ

พฤศจิกายน/2565

งวดข้อมูลอื่น ๆ
3 ภาพรวมมูลค่าซื้อขายและธุรกรรมสกุลเงินและสินทรัพย์ดิจิทัล จำแนกตามสินทรัพย์

พฤศจิกายน/2565

งวดข้อมูลอื่น ๆ
4 จำนวนบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ active รายเดือน แยกตามประเภทผู้ลงทุน (เฉพาะบัญชี Exchange & Broker)

พฤศจิกายน/2565

บัญชีซื้อขายที่ active : บัญชีที่ซื้อขายผ่านผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในเดือนนั้น
มูลค่าซื้อขาย : มูลค่าซื้อขายผ่านศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศ

Digital Asset<br>ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล

Open API : Digital Asset

Digital Asset
ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล