สินทรัพย์ดิจิทัล


ส่วนแบ่งทางการตลาด (ล้านบาท)

24,039.90

บัญชีซื้อขายทั้งหมด และบัญชีซื้อขายที่ active

158,212


มูลค่าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล จำแนกตามประเภทสินทรัพย์
มูลค่าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล จำแนกตามประเภทนักลงทุน
จำนวนเหรียญที่มีการซื้อขาย และ มูลค่าการซื้อขาย จำแนกตามผู้ประกอบธุรกิจ
จำนวนบัญชีที่มีการซื้อขาย จำแนกตามประเภทนักลงทุน

ลำดับที่ ชื่อรายงาน งวดแบบรายงาน ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 ภาพรวมมูลค่าซื้อขายและธุรกรรม จำแนกตามประเภทผู้ลงทุน

กรกฎาคม/2566

งวดข้อมูลอื่น ๆ
2 ภาพรวมมูลค่าซื้อขายและธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล จำแนกตามผู้ประกอบธุรกิจ

กรกฎาคม/2566

งวดข้อมูลอื่น ๆ
3 ภาพรวมมูลค่าซื้อขายและธุรกรรมสกุลเงินและสินทรัพย์ดิจิทัล จำแนกตามสินทรัพย์

กรกฎาคม/2566

งวดข้อมูลอื่น ๆ

ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนำส่งให้กับสำนักงาน ก.ล.ต. เท่านั้น และ สำนักงาน ก.ล.ต. ไม่รับรองความถูกต้อง

บัญชีซื้อขายที่ active : บัญชีที่ซื้อขายผ่านผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในเดือนนั้น

มูลค่าซื้อขาย : มูลค่าซื้อขายผ่านศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศ


Digital Asset<br>ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล

Open API : Digital Asset

Digital Asset
ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล