ตราสารทุน


YTD IPO มูลค่าเสนอขายตราสารทุน (ล้านบาท)

35,492.27

YTD จำนวนตราสารทุนที่เสนอขาย

30

จำนวนบริษัทจดทะเบียน

809


มูลค่า Fund raising
มูลค่าระดมทุนผ่าน Crowdfunding
มูลค่าระดมทุนผ่าน SME
จำนวนบริษัทจดทะเบียน

ลำดับที่ ชื่อรายงาน งวดแบบรายงาน ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 การเสนอขายตราสารทุนให้ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (รายหลักทรัพย์)

2565

งวดข้อมูลอื่น ๆ
2 มูลค่าการเสนอขายตราสารทุน จำแนกตามลักษณะการเสนอขาย

ไตรมาส3/2565

3 มูลค่าการเสนอขายทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITS)

ไตรมาส3/2565