ตราสารทุน


YTD IPO มูลค่าเสนอขายตราสารทุน (ล้านบาท)

10,793.52

YTD จำนวนตราสารทุนที่เสนอขาย

15

จำนวนบริษัทจดทะเบียน

822


มูลค่า Fund raising
มูลค่าระดมทุนผ่าน Crowdfunding
มูลค่าระดมทุนผ่าน SME
จำนวนบริษัทจดทะเบียน

ลำดับที่ ชื่อรายงาน งวดแบบรายงาน ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 การเสนอขายตราสารทุนให้ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (รายหลักทรัพย์)

2566

งวดข้อมูลอื่น ๆ
2 มูลค่าการเสนอขายตราสารทุน จำแนกตามลักษณะการเสนอขาย

ไตรมาส1/2566

3 มูลค่าการเสนอขายทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITS)

ไตรมาส1/2566