ตราสารทุน


YTD IPO มูลค่าเสนอขายตราสารทุน (ล้านบาท)

0.00

YTD จำนวนตราสารทุนที่เสนอขาย

11

จำนวนบริษัทจดทะเบียน

856


มูลค่า Fund raising
มูลค่าระดมทุนผ่าน Crowdfunding
มูลค่าระดมทุนผ่าน SME
จำนวนบริษัทจดทะเบียน

ลำดับที่ ชื่อรายงาน งวดแบบรายงาน ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 มูลค่าการเสนอขายตราสารทุน จำแนกตามลักษณะการเสนอขาย

ไตรมาส1/2567

2 มูลค่าการเสนอขายทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITS)

ไตรมาส1/2567


SET<br>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

SET
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย