ผู้ลงทุน


มูลค่าและจำนวนผู้ลงทุน จำแนกตามประเภทสินทรัพย์และช่วงอายุ
สัดส่วนผู้ลงทุนในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดอื่น

ลำดับที่ ชื่อรายงาน งวดแบบรายงาน ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 มูลค่าและจำนวนผู้ลงทุน แยกตามประเภทสินทรัพย์และช่วงอายุ

พฤษภาคม/2565

2 สัดส่วนผู้ลงทุนในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดอื่น

พฤษภาคม/2565