ผู้ลงทุน


จำนวนบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

10,831,517


จำนวนผู้ลงทุนบุคคล
สัดส่วนผู้ลงทุนกรุงเทพ ปริมณฑล และจังหวัดอื่น
จำนวนผู้ลงทุนบุคคลในกองทุนรวม จำแนกตามช่วงอายุ
มูลค่าการลงทุนในกองทุนรวมของผู้ลงทุนบุคคล จำแนกตามช่วงอายุ

ลำดับที่ ชื่อรายงาน งวดแบบรายงาน ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 มูลค่าการลงทุน จำแนกตามนโยบายการลงทุนและช่วงอายุผู้ถือหน่วยลงทุน

ไตรมาส1/2567

2 มูลค่าและจำนวนผู้ลงทุน จำแนกตามช่วงอายุผู้ถือหน่วยลงทุน

ไตรมาส1/2567

3 มูลค่าและจำนวนผู้ลงทุน จำแนกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน

ไตรมาส1/2567

4 สัดส่วนผู้ถือหน่วยลงทุนในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและจังหวัดอื่น

ไตรมาส1/2567

สำนักงาน ก.ล.ต. มีการเปลี่ยนแบบรายงานข้อมูล ณ สิ้นปี 2021