ผู้ลงทุน


จำนวนบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

10,255,401


จำนวนผู้ลงทุนบุคคล
สัดส่วนผู้ลงทุนกรุงเทพ ปริมณฑล และจังหวัดอื่น
จำนวนผู้ลงทุนบุคคลในกองทุนรวม จำแนกตามช่วงอายุ
มูลค่าการลงทุนในกองทุนรวมของผู้ลงทุนบุคคล จำแนกตามช่วงอายุ

ลำดับที่ ชื่อรายงาน งวดแบบรายงาน ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 มูลค่าการลงทุน จำแนกตามนโยบายการลงทุนและช่วงอายุผู้ถือหน่วยลงทุน

ไตรมาส3/2566

2 มูลค่าและจำนวนผู้ลงทุน จำแนกตามช่วงอายุผู้ถือหน่วยลงทุน

ไตรมาส3/2566

3 มูลค่าและจำนวนผู้ลงทุน จำแนกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน

ไตรมาส3/2566

4 สัดส่วนผู้ถือหน่วยลงทุนในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและจังหวัดอื่น

ไตรมาส3/2566

สำนักงาน ก.ล.ต. มีการเปลี่ยนแบบรายงานข้อมูล ณ สิ้นปี 2021