ผู้ลงทุน


จำนวนบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

9,645,904


จำนวนผู้ลงทุนบุคคล
สัดส่วนผู้ลงทุนกรุงเทพ ปริมณฑล และจังหวัดอื่น
จำนวนผู้ลงทุนบุคคลในกองทุนรวม จำแนกตามช่วงอายุ
มูลค่าการลงทุนในกองทุนรวมของผู้ลงทุนบุคคล จำแนกตามช่วงอายุ

ลำดับที่ ชื่อรายงาน งวดแบบรายงาน ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 มูลค่าการลงทุน จำแนกตามนโยบายการลงทุนและช่วงอายุ

ไตรมาส3/2565

2 มูลค่าและจำนวนผู้ลงทุน จำแนกตามช่วงอายุ

ไตรมาส3/2565

3 มูลค่าและจำนวนผู้ลงทุน จำแนกตามประเภทนักลงทุน

ไตรมาส3/2565

4 สัดส่วนผู้ลงทุนในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและจังหวัดอื่น

ไตรมาส3/2565

สำนักงาน ก.ล.ต. มีการเปลี่ยนแบบรายงานข้อมูล ณ สิ้นปี 2021