กองทุนรวม


จำนวนกองทุนรวม (กอง)

2,156

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิกองทุนรวม (ล้านบาท)

4,635,674.51

จำนวน บลจ. ที่จัดการกองทุนรวม

23


ส่วนแบ่งการตลาด บลจ. ที่จัดการกองทุนรวมทั่วไปที่ดำเนินการอยู่ ณ สิ้นเดือน
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ จำแนกตามนโยบาย
มูลค่า Cash Flow จำแนกตามนโยบาย
ส่วนแบ่งการตลาด บลจ. ที่จัดการกองทุนรวม SSF ที่ดำเนินการอยู่ ณ สิ้นเดือน
มูลค่า Cash Flow SSF จำแนกตามนโยบาย

ลำดับที่ ชื่อรายงาน งวดแบบรายงาน ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และการขายรับซื้อคืนของกองทุนรวม จำแนกรายกองทุน

เมษายน/2567

งวดข้อมูลอื่น ๆ

Fund Factsheet<br>ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

Open API : Fund Factsheet

Fund Factsheet
ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

Fund Daily Info<br>ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรายวัน

Open API : Fund Daily Info

Fund Daily Info
ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรายวัน