กองทุนรวม


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล วันที่อัพเดทล่าสุด
1 มูลค่าการลงทุน จำแนกตามประเภทหลักทรัพย์ 2022-09-09
2 ส่วนแบ่งการตลาด 2022-09-09
3 กองทุนรวม : Outstanding รายปี จำแนกตาม Fund Group 2022-09-09
4 มูลค่า IPO ของกองทุนรวม 2022-09-09
5 มูลค่า IPO จำแนกตาม บลจ. 2022-09-09
6 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ จำแนกตามนโยบาย 2022-09-09
7 มูลค่าการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 2022-09-09
8 สัดส่วนมูลค่าการลงทุนตราสารหนี้ จำแนกตาม credit rating 2022-09-09
9 มูลค่า Cash Flow จำแนกตามนโยบาย 2022-09-09
10 ส่วนแบ่งการตลาด บลจ. ที่จัดการกองทุนรวม SSF 2022-09-09
11 สัดส่วนมูลค่าการลงทุนตราสารหนี้ จำแนกตามวันครบกำหนด 2022-09-09
12 มูลค่าการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ของกองทุนรวมทั่วไป จำแนกตามประเภทหลักทรัพย์ 2022-09-09
13 มูลค่า Cash Flow SSF จำแนกตามนโยบาย 2022-09-09

กองทุนรวม


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล งวดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 รายละเอียดกองทุนรวมเพื่อการออม(SSF), กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF), กองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) ที่จดทะเบียนกับสำนักงาน จำแนกรายกองทุน

2566-06-08

2 รายละเอียดกองทุนรวมที่จดทะเบียนกับสำนักงาน จำแนกรายกองทุน

พฤษภาคม/2566

3 เงินลงทุนของกองทุนรวมทั่วไป จำแนกตามประเภทสินทรัพย์

ไตรมาส1/2566

4 เงินลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม จำแนกตามประเภททรัพย์สินที่มีการลงทุน

พฤษภาคม/2566

5 เงินลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม จำแนกตามประเภทและภูมิภาคที่ไปลงทุน

พฤษภาคม/2566

6 สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)

มีนาคม/2566

งวดข้อมูลอื่น ๆ

กองทุนรวม


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล ลิงค์ วันที่อัพเดทล่าสุด
1 Open API : Fund Daily Info 2023-06-09
2 Open API : Fund Factsheet 2023-06-09