ผู้ถือหน่วยลงทุน


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล วันที่อัพเดทล่าสุด
1 จำนวนผู้ลงทุนบุคคล 2022-09-09
2 สัดส่วนผู้ลงทุนกรุงเทพ ปริมณฑลและจังหวัดอื่น 2022-09-09
3 จำนวนผู้ลงทุนบุคคลในกองทุนรวม จำแนกตามช่วงอายุ 2022-09-09
4 มูลค่าการลงทุนในกองทุนรวมของผู้ลงทุนบุคคล จำแนกตามช่วงอายุ 2022-09-09
5 ผู้ลงทุน : ภาพรวมผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือครองตราสารหนี้ จำแนกตามช่วงอายุ 2022-09-09

ผู้ถือหน่วยลงทุน


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล งวดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 มูลค่าการลงทุน จำแนกตามนโยบายการลงทุนและช่วงอายุผู้ถือหน่วยลงทุน

ไตรมาส4/2565

2 มูลค่าและจำนวนผู้ลงทุน จำแนกตามช่วงอายุผู้ถือหน่วยลงทุน

ไตรมาส4/2565

3 มูลค่าและจำนวนผู้ลงทุน จำแนกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน

ไตรมาส4/2565

4 สัดส่วนผู้ถือหน่วยลงทุนในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและจังหวัดอื่น

ไตรมาส4/2565


ไม่พบข้อมูล