กองทุนอื่น


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล วันที่อัพเดทล่าสุด
1 จำนวนและมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 2022-09-09
2 จำนวนและมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 2022-09-09
3 จำนวนและมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 2022-09-09

กองทุนอื่น


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล งวดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 รายละเอียดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนกับสำนักงาน จำแนกรายกองทุน

มีนาคม/2566

2 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จำแนกรายกองทุน

ธันวาคม/2565

งวดข้อมูลอื่น ๆ
3 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จำแนกรายกองทรัสต์

ไตรมาส1/2566

4 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน จำแนกรายกองทุน

ไตรมาส1/2566

งวดข้อมูลอื่น ๆ
5 รายละเอียดกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนกับสำนักงาน จำแนกรายกองทุน

ไตรมาส1/2566


ไม่พบข้อมูล