กองทุนรวม


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล วันที่อัพเดทล่าสุด
1 กองทุนรวม : Outstanding รายปี จำแนกตาม Fund Group 2024-04-30
2 มูลค่าการลงทุน จำแนกตามประเภทหลักทรัพย์ 2024-06-09
3 ส่วนแบ่งการตลาด 2024-06-09
4 มูลค่า IPO ของกองทุนรวม 2024-06-09
5 มูลค่า IPO จำแนกตาม บลจ. 2024-06-09
6 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ จำแนกตามนโยบาย 2024-06-09
7 มูลค่าการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 2024-06-09
8 สัดส่วนมูลค่าการลงทุนตราสารหนี้ จำแนกตาม credit rating 2024-06-09
9 มูลค่า Cash Flow จำแนกตามนโยบาย 2024-06-09
10 ส่วนแบ่งการตลาด บลจ. ที่จัดการกองทุนรวม SSF 2024-06-09
11 สัดส่วนมูลค่าการลงทุนตราสารหนี้ จำแนกตามวันครบกำหนด 2024-06-09
12 มูลค่าการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ของกองทุนรวมทั่วไป จำแนกตามประเภทหลักทรัพย์ 2024-06-09
13 มูลค่า Cash Flow SSF จำแนกตามนโยบาย 2024-06-09

กองทุนส่วนบุคคล


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล วันที่อัพเดทล่าสุด
1 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ กองทุนส่วนบุคคล 2024-06-09
2 มูลค่าการลงทุน จำแนกตามประเภทหลักทรัพย์ ของกองทุนรวมส่วนบุคคล 2024-06-09

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล วันที่อัพเดทล่าสุด
1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2024-06-09
2 การลงทุนของกองทุน จำแนกตามประเภทสินทรัพย์ 2024-06-09

กองทุนอื่น


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล วันที่อัพเดทล่าสุด
1 จำนวนและมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 2024-06-09
2 จำนวนและมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 2024-06-09
3 จำนวนและมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 2024-06-09

การถือครองหลักทรัพย์ของผู้ลงทุน


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล วันที่อัพเดทล่าสุด
1 มูลค่าและจำนวนผู้ลงทุน จำแนกตามประเภทสินทรัพย์ และช่วงอายุ 2020-12-31
2 สัดส่วนผู้ลงทุนในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดอื่น 2020-12-31

ตราสารทุน


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล วันที่อัพเดทล่าสุด
1 มูลค่า Fund raising 2024-06-09
2 มูลค่าระดมทุนผ่าน Crowdfunding 2024-06-09
3 ตราสารทุน : มูลค่าราคาตลาด และดัชนี 2024-06-09
4 มูลค่าระดมทุนผ่าน SME 2024-06-09
5 จำนวนบริษัทจดทะเบียน 2024-06-09

ตราสารหนี้


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล วันที่อัพเดทล่าสุด
1 Issuance จำแนกตามอายุตราสาร 2024-06-09
2 Issuance ตราสารระยะยาว จำแนกตามประเภทการเสนอขาย 2024-06-09
3 ตราสารหนี้ : Outstanding รายปี จำแนกตาม Rating 2024-06-09
4 Issuance จำแนกตาม rating 2024-06-09
5 Maturity รายไตรมาส จำแนกตาม rating 2024-06-09
6 สัดส่วนมูลค่าคงค้างจำแนกตามผู้ลงทุน 2024-06-09

บริษัทหลักทรัพย์


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล วันที่อัพเดทล่าสุด
1 มูลค่าการซื้อขายแยกประเภทนักลงทุนเฉลี่ยต่อวัน 2024-06-09
2 มูลค่าการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์และหลักประกัน 2024-06-09

ผู้ถือครองตราสารหนี้


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล วันที่อัพเดทล่าสุด
1 มูลค่าคงค้างตราสารหนี้ จำแนกตามกลุ่มนักลงทุน 2024-06-09
2 ตารางแสดงจำนวนและมูลค่า จำแนกตามกลุ่มนักลงทุน และอันดับความน่าเชื่อถือ 2024-06-09
3 จำนวนรายและมูลค่า จำแนกตามประเภทการถือครอง 2024-06-09
4 จำนวนรายและมูลค่า จำแนกตามอายุ 2024-06-09

ผู้ถือหน่วยลงทุน


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล วันที่อัพเดทล่าสุด
1 จำนวนผู้ลงทุนบุคคล 2024-06-09
2 สัดส่วนผู้ลงทุนกรุงเทพ ปริมณฑลและจังหวัดอื่น 2024-06-09
3 จำนวนผู้ลงทุนบุคคลในกองทุนรวม จำแนกตามช่วงอายุ 2024-06-09
4 มูลค่าการลงทุนในกองทุนรวมของผู้ลงทุนบุคคล จำแนกตามช่วงอายุ 2024-06-09
5 ผู้ลงทุน : ภาพรวมผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือครองตราสารหนี้ จำแนกตามช่วงอายุ 2020-12-31

ผู้ประกอบธุรกิจและบุคลากรในตลาดทุน


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล วันที่อัพเดทล่าสุด
1 จำนวนผู้ประกอบธุรกิจ จำแนกตามประเภทการประกอบธุรกิจ 2024-06-09
2 จำนวนบุคลากรที่ปฎิบัติหน้าที่ จำแนกตามบริษัท 2024-06-09
3 จำนวนบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่ปฎิบัติหน้าที่ 2024-06-09
4 ผู้ประกอบธุรกิจและบุคลากรในตลาดทุน : จำนวนผู้ประกอบธุรกิจและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ จำแนกตามประเภทการประกอบธุรกิจ 2024-06-09

ผู้ลงทุนต่างประเทศ


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล วันที่อัพเดทล่าสุด
1 มูลค่า จำแนกตามช่องทางการลงทุน 2024-06-09
2 มูลค่า จำแนกตามประเภทหลักทรัพย์ 2024-06-09
3 ประเทศที่ลงทุน 10 อันดับแรก 2024-06-09

ผู้ลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล วันที่อัพเดทล่าสุด
1 จำนวนบัญชีและจำนวนผู้ลงทุนที่มีการซื้อขาย จำแนกตามประเภทผู้ซื้อขาย 2024-06-09
2 มูลค่าการซื้อขายและมูลค่าการซื้อสุทธิ จำแนกตามประเภทผู้ซื้อขาย 2024-06-09
3 มูลค่าซื้อขายสะสม จำแนกตามประเภทสินทรัพย์ดิจิทัล 2024-06-09

สินทรัพย์ดิจิทัล


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล วันที่อัพเดทล่าสุด
1 มูลค่าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล จำแนกตามประเภทสินทรัพย์ 2024-06-09
2 มูลค่าซื้อขาย จำแนกตามประเภทนักลงทุน 2024-06-09
3 จำนวนเหรียญที่มีการซื้อขาย และมูลค่าการซื้อขาย จำแนกตามผู้ประกอบธุรกิจ 2024-06-09
4 จำนวนบัญชีที่มีการซื้อขาย จำแนกตามประเภทนักลงทุน 2024-06-09
5 สินทรัพย์ดิจิทัล : มูลค่าซื้อขายสะสม จำแนกตามประเภทสินทรัพย์ดิจิทัล 2024-06-09

กองทุนรวม


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล งวดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 รายละเอียดกองทุนรวมเพื่อการออม(SSF), กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF), กองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) ที่จดทะเบียนกับสำนักงาน จำแนกรายกองทุน

2567-06-08

2 รายละเอียดกองทุนรวมที่จดทะเบียนกับสำนักงาน จำแนกรายกองทุน

เมษายน/2567

3 เงินลงทุนของกองทุนรวมทั่วไป จำแนกตามประเภทสินทรัพย์

ไตรมาส1/2567

4 เงินลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม จำแนกตามประเภททรัพย์สินที่มีการลงทุน

เมษายน/2567

5 เงินลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม จำแนกตามประเภทและภูมิภาคที่ไปลงทุน

เมษายน/2567

6 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และการขายรับซื้อคืนของกองทุนรวม จำแนกรายกองทุน

มีนาคม/2567

งวดข้อมูลอื่น ๆ

กองทุนส่วนบุคคล


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล งวดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 จำนวนกองทุนส่วนบุคคล และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จำแนกรายบริษัทจัดการ

2567

งวดข้อมูลอื่น ๆ
2 เงินลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล จำแนกตามประเภทสินทรัพย์

ไตรมาส1/2567

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล งวดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 เงินลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำแนกตามประเภทสินทรัพย์ (ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2560)

ไตรมาส1/2567

2 จำนวนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำแนกตามขนาดกองทุน

ไตรมาส1/2567

3 จำนวนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำแนกตามจำนวนสมาชิก

ไตรมาส1/2567

4 จำนวนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จำนวนสมาชิก และจำนวนนายจ้าง

ไตรมาส1/2567

5 จำนวนและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำแนกตามบริษัทจัดการ

ไตรมาส1/2567

กองทุนอื่น


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล งวดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 รายละเอียดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนกับสำนักงาน จำแนกรายกองทุน

มีนาคม/2567

2 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จำแนกรายกองทรัสต์

ไตรมาส1/2567

3 รายละเอียดกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนกับสำนักงาน จำแนกรายกองทุน

ไตรมาส1/2567

การถือครองหลักทรัพย์ของผู้ลงทุน


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล งวดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 มูลค่าและจำนวนผู้ลงทุน แยกตามประเภทสินทรัพย์และช่วงอายุ

พฤษภาคม/2565

2 สัดส่วนผู้ลงทุนในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดอื่น

พฤษภาคม/2565

ตราสารทุน


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล งวดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 มูลค่าการเสนอขายตราสารทุน จำแนกตามลักษณะการเสนอขาย

ไตรมาส1/2567

2 มูลค่าการเสนอขายทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITS)

ไตรมาส1/2567

ตราสารหนี้


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล งวดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 จำนวนบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้ภาคเอกชน และมูลค่าการเสนอขาย จำแนกตามประเภทธุรกิจ

ไตรมาส1/2567

2 จำนวนบริษัทเอกชนที่เสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น และมูลค่าการเสนอขาย จำแนกตามประเภทธุรกิจ

ไตรมาส1/2567

3 จำนวนบริษัทเอกชนที่เสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น และมูลค่าการเสนอขาย จำแนกตามประเภทธุรกิจ (สิ้นสุดปี 2563)

-

4 มูลค่าการเสนอขายตราสารหนี้ จำแนกตามประเภทผู้ลงทุน

ไตรมาส1/2567

5 มูลค่าการเสนอขายตราสารหนี้ จำแนกตามประเภทผู้ลงทุน (สิ้นสุดปี 2563)

-

6 มูลค่าการเสนอขายตราสารหนี้ จำแนกตามลักษณะการเสนอขาย

ไตรมาส1/2567

7 มูลค่าการเสนอขายตราสารหนี้ จำแนกตามลักษณะการเสนอขาย (สิ้นสุดปี 2563)

-

8 มูลค่าการเสนอขายตราสารหนี้ภาคเอกชน จำแนกตามประเภทตราสาร

ไตรมาส1/2567

9 มูลค่าการเสนอขายตราสารหนี้ภาคเอกชน จำแนกตามประเภทตราสาร (สิ้นสุดปี 2563)

-

บริษัทหลักทรัพย์


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล งวดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 ภาพรวมรายได้ ค่าใช้จ่ายของบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายไตรมาส (ข้อมูลจากงบการเงินก่อนการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี) (ข้อมูลตั้งแต่ปี 2560 - 2562)

ไตรมาส4/2562

2 ภาพรวมรายได้ ค่าใช้จ่ายของบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายไตรมาส (ข้อมูลจากงบการเงินก่อนการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี) (ข้อมูลตั้งแต่ปี 2563)

ไตรมาส1/2567

3 ภาพรวมรายได้ ค่าใช้จ่ายของบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายไตรมาส (ข้อมูลจากงบการเงินก่อนการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี) (สิ้นสุด ปี 2559)

ไตรมาส4/2559

4 ภาพรวมสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายไตรมาส (ข้อมูลจากงบการเงินก่อนการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี) (ข้อมูลตั้งแต่ปี 2560 - 2562)

ไตรมาส4/2562

5 ภาพรวมสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายไตรมาส (ข้อมูลจากงบการเงินก่อนการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี) (ข้อมูลตั้งแต่ปี 2563)

ไตรมาส1/2567

6 ภาพรวมสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายไตรมาส (ข้อมูลจากงบการเงินก่อนการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี) (สิ้นสุด ปี 2559)

ไตรมาส4/2559

7 มูลค่าเงินให้กู้ยืมคงค้างในบัญชี margin

ไตรมาส1/2567

8 สัดส่วนธุรกรรม Net settlement

ไตรมาส1/2567

ผู้ถือครองตราสารหนี้


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล งวดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 มูลค่าและจำนวน จำแนกตามประเภทการถือครองตราสารหนี้

มกราคม/2567

2 มูลค่าและจำนวนผู้ลงทุน จำแนกตามช่วงอายุผู้ถือครองตราสารหนี้

มกราคม/2567

3 มูลค่าและจำนวนผู้ลงทุน จำแนกตามประเภทผู้ถือครองตราสารหนี้

มกราคม/2567

ผู้ถือหน่วยลงทุน


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล งวดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 มูลค่าการลงทุน จำแนกตามนโยบายการลงทุนและช่วงอายุผู้ถือหน่วยลงทุน

ไตรมาส1/2567

2 มูลค่าและจำนวนผู้ลงทุน จำแนกตามช่วงอายุผู้ถือหน่วยลงทุน

ไตรมาส1/2567

3 มูลค่าและจำนวนผู้ลงทุน จำแนกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน

ไตรมาส1/2567

4 สัดส่วนผู้ถือหน่วยลงทุนในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและจังหวัดอื่น

ไตรมาส1/2567

ผู้ประกอบธุรกิจและบุคลากรในตลาดทุน


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล งวดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจทรัสต์ และธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ไตรมาส1/2567

2 การอนุญาตให้เริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทรัสต์ และสินทรัพย์ดิจิทัล

ไตรมาส1/2567

3 จำนวนบริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจแบ่งตามประเภทบริษัท

2566

4 จำนวนผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทรัสต์ และสินทรัพย์ดิจิทัล

ไตรมาส1/2567

5 การให้ความเห็นชอบผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ

ไตรมาส1/2567

6 จำนวนบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับความเห็นชอบ/ปฏิบัติหน้าที่

2566

ผู้ลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล งวดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 จำนวนบัญชีที่มีการซื้อขาย แยกตามประเภทผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

ไตรมาส1/2567

2 มูลค่าการซื้อขายและมูลค่าการซือสุทธิ แยกตามประเภทผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

ไตรมาส1/2567

3 มูลค่าซื้อขายสะสม แยกตามประเภทสินทรัพย์ดิจิทัล

ไตรมาส1/2567

สินทรัพย์ดิจิทัล


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล งวดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 ภาพรวมมูลค่าซื้อขายและธุรกรรม จำแนกตามประเภทผู้ลงทุน

พฤษภาคม/2567

งวดข้อมูลอื่น ๆ
2 ภาพรวมมูลค่าซื้อขายและธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล จำแนกตามผู้ประกอบธุรกิจ

พฤษภาคม/2567

งวดข้อมูลอื่น ๆ
3 ภาพรวมมูลค่าซื้อขายและธุรกรรมสกุลเงินและสินทรัพย์ดิจิทัล จำแนกตามสินทรัพย์

พฤษภาคม/2567

งวดข้อมูลอื่น ๆ

กองทุนรวม


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล ลิงค์ วันที่อัพเดทล่าสุด
1 Open API : Fund Daily Info 2024-06-21
2 Open API : Fund Factsheet 2024-06-21

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล ลิงค์ วันที่อัพเดทล่าสุด
1 Open API : PVD Factsheet 2024-06-21

ตราสารหนี้


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล ลิงค์ วันที่อัพเดทล่าสุด
1 Open API : Bond 2024-06-21

ผู้ประกอบธุรกิจและบุคลากรในตลาดทุน


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล ลิงค์ วันที่อัพเดทล่าสุด
1 Open API : License Check 2024-06-21

สินทรัพย์ดิจิทัล


ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล ลิงค์ วันที่อัพเดทล่าสุด
1 Open API : Digital Asset 2024-06-21